10. – 16. október 2020

Koniec opravy mosta sa blíži

Opravená polovica už slúži

POZRITE SI AB-čko

A.B. Piešťany 38

A.B. Piešťany 37

A.B. Piešťany 36

PRÁCA

Výrobné odvetvia

Mobilier Design, s.r.o.
výrobca čalúneného nábytku
prijme
• strihačku
Ponúkame:
• plat 4 EUR/hod.+ ďalšie
príplatky, odmeny
• obedy na pracovisku,
možnosť flexib. prac. doby,
• prípadne kratší pracovný úväzok.
• živnosť
Kontakt:
Mobilier Design,
Banka, Cesta J. Alexyho č.2
/za Krajinským mostom doprava/
Tel.: 033/ 77 290 50

Prijmeme
vodiča-strojníka
na autodomiešavač.
Mzda 1 000€.
Tel.: 0903 916 927

OKE Plastic SK, s.r.o.,
je úspešná medzinárodná spoločnosť.
Vyrábame technologicky sofistikované
plastové komponenty pre automobilový
priemysel.
V súčasnosti obsadzujeme nasledovné
pracovné pozície:
POMOCNÝ OPERÁTOR VÝROBY
• PRE VSTREKOLISY
• PRE ASSEMBLY (dokončovacie montážne práce)
POŽIADAVKY:
ochota pracovať v 3-zmennej prevádzke
manuálna zručnosť, zodpovednosť,
spoľahlivosť, precíznosť
MZDA:
základ: 660€ + 140€ prémie + 50€ dochádzkový bonus
+ príspevok na dopravu do zamestnania
BENEFITY:
• stabilné zamestnanie
• 13. plat
• každoročné zvyšovanie mzdy
• 5 dní dovolenky navyše
• odmeny za zlepšovacie návrhy
• ovocné dni vo firme
• pitný režim a káva zdarma
Ak sa chcete stať členom nášho tímu,
Váš životopis zašlite na e-mail:
zuzana.selesiova@oke-plastic.sk
alebo odovzdajte osobne na recepcii spoločnosti.
Adresa:
Piešťanská 537, 922 10 Trebatice,
033/7763409

FREUDENBERG
Do nášho tímu vo výrobnom závode v Potvoriciach
HĽADÁME KOLEGOV NA POZÍCIU
Operátor výroby PLP / práca vo výrobe na 3 zmeny
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
Od 762 € (685 základná zložka + 77 osobné ohodnotenie)
+ navýšenie po skúšobnej
dobe + ostatné príplatky, 13. plat
a každoročná valorizácia mzdy
Pracovná náplň:
• obsluha poloautomatického zariadenia
na výrobu filtrov (PLP)
• manipulácia s materiálom na výrobu filtrov
• nastavovanie parametrov zariadenia
podľa typu objednávky, práca s posuvným meradlom
• uvoľňovanie prvého dielu po výmene
pracovnej zmeny a zvolenie postupu kontroly
pri štarte zákazky
• kontrola kvality vyrobených dielov
vrátane vedenia záznamov o kvalite
• riadenie nezhodného dielu
v zmysle platných postupov
Hľadáme kolegov s/so:
• technickým vzdelaním, prípadne
skúsenosťami s prácou na obdobnej
pozícii vo viaczmennej
prevádzke
• základnou znalosťou práce s PC
• výbornou koncentráciou, zodpovednosťou,
dôslednosťou, samostatnosťou
Benefity:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM AUTOBUSOM
zo smerov Vrbové, Piešťany, Veselé,
Nové Mesto n/V, príp. príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,30 €
• Mikulášske poukážky
• príspevok na regeneráciu a ošetrenie u zubára
• vernostný bonus
• narodeninové poukážky pri životnom jubileu
• odmena za odporúčanie zamestnanca
• firemné podujatia pre zamestnancov
a rodinných príslušníkov
• zaujímavý odmeňovací systém a program
ďalších benefitov
Kontakt: +421327461313, +421327461315
E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Mobilier Design, s.r.o.
výrobca čalúneného nábytku
prijme
• šičku
Ponúkame:
• plat 4 EUR/hod.+ ďalšie
príplatky, odmeny
• obedy na pracovisku,
možnosť flexib. prac. doby,
• prípadne kratší pracovný úväzok.
• živnosť
Kontakt:
Mobilier Design,
Banka, Cesta J. Alexyho č.2
/za Krajinským mostom doprava/
Tel.: 033/ 77 290 50

Služby

Prijmem
kaderníčku
– mzda 400€ netto
+ výkonnostné odmeny
– 6 hodín denne
Tel.: 0910 667 667 

Nemocnica A. Wintera n.o. Piešťany
prijme do pracovného pomeru
UPRATOVAČKU
– plný úväzok – základná mzda 580 €
+ rizikový príplatok 12 € + príplatky
za soboty, nedele a sviatky
– skrátený úväzok (15 hodín/týždeň)
– základná mzda 232 €
– skrátený úväzok (10 hodín/týždeň)
– základná mzda 3,60 €/hod. – práca
na poliklinike.
Bližšie informácie poskytne
p. Mária Lenická
– Vedúca oddelenia upratovania,
tel. č.: 0902 820 138,
email: lenicka@naw.sk

VODIČ DO 3,5t
Mzda 700,- až 1 000,-€
Váš životopis zašlite
na e-mail:
heinrich.trans.sro@gmail.com

Alzheimercentrum
Piešťany n.o.
špecializované zariadenie
prijme
opatrovateľov
Ihneď aj bez kurzu
Platové podmienky:
základná mzda od 650 € plus odmeny
Pracovná doba:
38,75 hod./týždenne
V prípade záujmu kontaktujte
tel. číslo:
0918 790 710

Inštitúcie

Základná škola, Brezová 19,
Piešťany 921 01
prijme s nástupom ihneď na TPP
na zástup RD (100% úväzok)
školského psychológa
Podmienky:
• vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
odborných zamestnancov
• prax v odbore výhodou
• samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup
k práci.
Plat je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady:
• Doklad o vzdelaní
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Životopis
• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
• Odpis z registra trestov
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Kontakt: 033 76 233 07, zsbrezapy@gmail.com
(Hlásiť sa u hospodárky školy).

Podľa § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje zriaďovateľ:
Mesto Piešťany v zastúpení primátorom mesta Piešťany
Mgr. Petrom Jančovičom, PhD.,
Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany,
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľky:
MATERSKEJ ŠKOLY, RUŽOVÁ 2, 921 01 PIEŠŤANY
a MATERSKEJ ŠKOLY, STANIČNÁ 2, 921 01 PIEŠŤANY.
1. Na výkon kariérnej pozície riaditeľky
materskej školy je požadované splnenie predpokladov:
• Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný
predpoklad:
– kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a
typ školy v zmysle zákona MŠ SR č. 138/2019 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
– najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu
uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov,
– prvá atestácia podľa zákona MŠ SR č. 138/2019 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
• Ovládanie štátneho jazyka.
• Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
• Bezúhonnosť.
• Zdravotná spôsobilosť.
2. Iné kritériá a požiadavky:
• Organizačné a riadiace schopnosti.
• Znalosť školskej legislatívy a základná znalosť
problematiky riadenia materskej školy.
• Znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych
a ekonomických vzťahov.
3. Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní.
• Profesijný životopis v štruktúrovanej forme.
• Úradne osvedčená fotokópia dokladu o absolvovanom
požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školy.
• Úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí
kariérového stupňa pedagogický
zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 90 ods. 1 písm. a)
zákona MŠ SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
• Potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti.
• Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
v plnom rozsahu.
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
vo vzťahu k výkonu činnosti
riaditeľa základnej školy.
• Návrh koncepcie rozvoja školy.
• Súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby
výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Platové podmienky – v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov min. 1 052 EUR
v závislosti od započítanej praxe,
k platu sa pripočíta osobný príplatok.
5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť
na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadostí s požadovanými
dokladmi je 23. 10. 2020.
Upozornenie: rozhodujúcim je dátum doručenia,
nie dátum poštovej podacej pečiatky!
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu
s požadovanými dokladmi je potrebné podať
v zalepenej obálke označenej heslom:
„Výberové konanie
– Materská škola, Ružová 2, 921 01 Piešťany – NEOTVÁRAŤ“
„Výberové konanie
– Materská škola, Staničná 2, 921 01 Piešťany – NEOTVÁRAŤ“
na adresu:
Mesto Piešťany
kancelária vedenia mesta
Nám. SNP 3
921 45 Piešťany
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne
Mestského úradu Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany.
Termín, miesto a čas výberového konania bude oznámené uchádzačovi,
ktorý splnil podmienky výberového konania, písomne.

Základná škola, Brezová 19,
Piešťany 921 01
prijme od 1. 12. 2020
na TPP na 100% úväzok
vedúcu školskej jedálne
Podmienky:
• vzdelanie USO s maturitou
• prax 5 rokov v stravovacích zariadeniach
• zdravotná spôsobilosť – zdravotný preukaz
• samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup k práci
• aktívna znalosť práce s PC
• pracovná doba: 06,45 – 14,45 hod.
Plat je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: 033 76 233 07, zsbrezapy@gmail.com
(Hlásiť sa u hospodárky školy).

Hľadáme nemecky hovoriaci
zdravotnícky personál
– s praxou i bez
do nadštandardne vybavených
nemocníc do Nemecka a okolia
luxemburských hraníc
vynikajúce pracovné i sociálne
podmienky, fungujúca slovenská
komunita.
Bližšie informácie:
0049/17622522594

Kde roznášame AB-čko

Bežné vydanie novín

 1. Roznos do schránok :
– všetky schránky v Piešťanoch
– všetky schránky v Banke a Moravanoch nad Váhom
– takmer všetky schránky na sídliskách a priľahlých uliciach Vrbové
2. Voľne dostupné AB-čko v Piešťanoch
Aktuálne vydanie novín A.B. Piešťany až do minutia dodaných výtlačkov si môžete bezplatne vyzdvihnúť
V redakcii A.B. Piešťany na Školskej ul.
V zberniach Tipos Piešťany:
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, OD Kocka, Trajan – oproti hotelu
3. Ďalšie miesta s AB-čkom mimo Piešťan
Vrbové: Drogéria NaN, potraviny Bialko, potraviny Hollého
Trebatice: potraviny, textil oproti OcÚ, KPS – priem. tovar
Predajne potravín v obciach: Ostrov, Krakovany, Sokolovce, Hubina, Borovce, Rakovice, Veselé pri Piešťanoch
Hlohovec – Tipos v OC Viktoria
Leopoldov – Tipos Hurbanova
Nové Mesto nad Váhom  – CK Katka tours v OD Jednota zboku

Rozšírené vydanie do okolitých obcí 1x mesačne

 Okrem bežnej distribúcie – schránky v ďalších štrnástich okolitých obciach
1. Distribúcia do schránok :
– všetky schránky v Piešťanoch
– všetky schránky v Banke a Moravanoch nad Váhom
– takmer všetky schránky na sídliskách a priľahlých uliciach Vrbové
2. Voľne dostupné AB-čko v Piešťanoch
Aktuálne vydanie novín A.B. Piešťany až do minutia dodaných výtlačkov si môžete bezplatne vyzdvihnúť
V redakcii A.B. Piešťany na Školskej ul.
V zberniach Tipos Piešťany:
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, OD Kocka, Trajan – oproti hotelu
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, Trajan – oproti hotelu
3. Ďalšie miesta s AB-čkom mimo Piešťan
Vrbové: Drogéria NaN, potraviny Bialko, potraviny Hollého
Trebatice: potraviny, textil oproti OcÚ, KPS – priem. tovar
Predajne potravín v obciach: Ostrov, Krakovany,  Sokolovce, Hubina, Borovce, Rakovice, Veselé pri Piešťanoch
Hlohovec – Tipos v OC Viktoria
Leopoldov – Tipos Hurbanova ul.
Nové Mesto nad Váhom  – CK Katka tours v OD Jednota zboku

Cenník

Readkcia si vyhradzuje právo nezverejniť inzerciu, ktorá propaguje násilie, sexuálne služby, rasovú, etnickú a inú neznášanlivosť. Redakcia nezverejní texty, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť: občanov, firiem,  inštitúcií a iných subjektov. Redakcia si vyhradzuje právo posúdiť či zverejní odkazy na elektronické média – internet, sociálne média a iné odkazy.

SPOMÍNAME

Motto

Byť na svete je zábava,
ale ani jeden deň v živote neprejde,
aby nebolo do tej zábavy primiešanej
trošku bolesti, trápenia a ľútosti.

Spomienka Nemeth

“Kto Ťa poznal, spomenie si.
Kto Ťa mal rád, nezabudne.
Čas plynie a nevráti čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci
žiaľ.”
Dňa 23. októbra 2020
uplynul rok, čo nás opustil
milovaný manžel a otec
Alexander Nemeth.
Spomíname.

Spomienka Matúš

“Zaplakali oči, zaplakalo srdce bôľom,
keď som Ti ja, manžel môj, dala
naposledy zbohom. Odišiel si náhle
a na rozlúčku nebol čas. Spomienky
na Teba zostanú navždy v našich
srdciach.”
Dňa 25. októbra 2020 si pripomíname
1. výročie úmrtia môjho manžela
Pavla Matúša.
S láskou v srdci a s modlitbou spomína
manželka, dcéra, zať, vnúčence,
brat, Ivan a Róbert s rodinami.

Spomienka Minčev

Dňa 16. októbra 2020
by sa bol dožil 80 rokov
náš drahý
Milan Minčev.
Zároveň si v týchto dňoch
pripomíname 1. výročie jeho
odchodu do večnosti.
S láskou v srdci spomína
manželka s rodinou.
Za tichú spomienku ďakujeme.

Spomienka Sirák

Dňa 6. apríla 2020
od nás tíško odišiel
Janko Sirák.
S láskou na „dušičky“
spomína manželka Jana
s deťmi a sestra Mariana
s rodinou.
Odpočívaj v pokoji.

Spomienka Orviská

S hlbokým žiaľom oznamujeme
známym a priateľom, že dňa
10. októbra 2020 nás navždy
opustila naša milovaná
Katarína Orviská
vo veku nedožitých
90 rokov.
Ďakujeme p. farárovi
za dôstojnú rozlúčku na Banke.
Smútiaca rodina

Spomienka Metelková

S bolesťou v srdci
si dovoľujeme pripomenúť
všetkým známym,
že 14. októbra 2019
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama,
sestra, teta, švagriná
PhDr. Oľga Metelková,
ktorá navždy zostane
v našich srdciach.
Kto ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomienka Ondris

Kto ťa poznal spomenie si.
Kto ťa mal rád nezabudne.
Čas plynie a nevráti čo vzal.
Zostali len spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 19. októbra 2020 uplynie
1. smutné výročie keď
nás opustil náš drahý
Ján Ondris z Piešťan
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina

Spomienka Hanicová

Dňa 19. októbra 2019
uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mamička,
babička a svokra
Ing. Lotka Hanicová.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosíme, tichú spomienku.
S hlbokým smútkom v srdci na ňu
neustále myslí a spomína
jej manžel, syn Tonko s rodinou
a dcéra Danka.

Spomienka Branderská

„Len krásne spomienky ostali na Teba,
tiché modlitby posielame do neba.
V srdci Ťa stále máme a s láskou na
Teba spomíname“
Nedožité 90. narodeniny
našej drahej
Margity Branderskej
sme si pripomenuli 15. októbra 2020
a smutné druhé výročie, čo nás
navždy opustila 25. októbra 2020.
S láskou a vďakou spomínajú deti,
vnúčatá, pravnúčatá a sestra Mária

Spomienka Rybárik st.

Čas plynie a nevráti, čo vzal hory bo-
lesti zanechal. Spite sladko, snívajte
svoj večný sen, v spomienkach sme
pri Vás každý deň. Už len kytičku
Vám na hrob môžeme dať, modlitbu
tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 13. októbra 2020
uplynulo trinásť rokov od úmrtia
Štefana Rybárika st.
S láskou a úctou v srdci spomína
Mirka s rodinou.

Spomienka Rybárik ml.

 Čas plynie a nevráti, čo vzal hory bo-
lesti zanechal. Spite sladko, snívajte
svoj večný sen, v spomienkach sme
pri Vás každý deň. Už len kytičku
Vám na hrob môžeme dať, modlitbu
tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 1. októbra 2020
uplynulo dvanásť rokov od smrti
Štefana Rybárika ml.
S láskou a úctou v srdci spomína
Mirka s rodinou.

Spomienka Vetríková

„Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala všetkých a všetko, čo
si mala rada. S tichou spomienkou
k hrobu chodíme, pri plameni svie-
čok na Teba myslíme. Osud Ti ne-
doprial s nami dlhšie byť v našich
srdciach budeš stále žiť“.
So smútkom v srdciach si dňa
17. októbra 2020 pripomíname
4. výročie, čo nás opustila naša
milovaná mamička a babička, učiteľka
Marta Vetríková
rod. Buriová z Piešťan.
S láskou a úctou spomínajú dcéra
Dáša, syn Tibor s dcérou Veronikou
a celá rodina, priatelia a známi.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

Spomienka Cestický

„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých a všetko, čo si
mal rád. S tichou spomienkou
k hrobu chodíme, pri plameni svie-
čok na Teba myslíme. Osud Ti ne-
doprial s nami dlhšie byť, v našich
srdciach budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci si dňa
16. októbra 2020 pripomíname
5. výročie, čo nás opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko
Ján Cestický
S láskou spomína manželka a dcéry
s rodinami

Spomienka Zbyvateľ

„Sú ľudia, ktorí pre nás znamenali
celý svet. O to ťažšie je stratiť
ich a uchovávať len v spomienkach…”
Dňa 11. októbra 2020 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
Marián Zbyvateľ.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou spomína
manželka a syn Daniel s rodinou.

Spomienka Toman

Dňa 15. októbra 2020
si pripomenieme
prvé výročie úmrtia
Miloša Tomana
z Banky.
S láskou pomína rodina.

Spomienka Stískal

„Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa mali
radi, budú spomínať.”
Dňa 10. októbra 2020 uplynie rok,
čo nás navždy opustil manžel a otec
Oto Stískal.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
manželka Jana, synovia Peter a Roman,
celá rodina a priatelia.
Vyprosujeme dar pokoja.

Spomienka Klčo

Dňa 9. októbra 2020
sme si pripomenuli
10 rokov od úmrtia
Michala – Viktora Klču.
“Život mŕtvych zostane
v pamäti živých.”
S úctou spomíname.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Spomienka Kalaba

“Zaplakali oči, zaplakali bôľom, keď
som Ti ja, manžel môj, dala naposle-
dy zbohom. Hoci si odišiel bez slova
a na rozlúčku nebol čas, spomienky
na Teba zostanú navždy v nás.”
Dňa 15. októbra 2020 si pripomenieme
1. výročie úmrtia môjho manžela
Stanislava Kalabu.
S vďačnosťou v srdci a s modlitbou
spomína manželka a dcéry
s rodinami.

Spomienka Palko

 „Odišiel tíško, už nie je
medzi nami, v našich
srdciach zostáva s nami.”
Dňa 13. októbra 2020
si pripomíname 2. výročie, čo nás
opustil náš otec, dedko
Jozef Palko.
S láskou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.

Spomienka Vetríková

„Keď zomrie mamička, slniečko zájde,
v srdci nám zostane smútok a chlad,
v tom šírom svete sotva sa nájde,
kto by ako mama vedel mať rád.“
2. októbra 2020 uplynulo 9 rokov,
čo nás opustila mamička
Helenka Vetríková z Banky.
So smútkom v srdci spomínajú
tri dcéry s rodinami.

Kontakty

Kontaktný formulár

9 + 3 =

Adresa:

A.B. Piešťany, s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
(vchod zo Školskej ulice)

Kontakty:

Telefóny:
0905 535 288
033 76 286 76
033 77 401 49
033 76 248 15
mail:
ab@abpiestany.sk