7. novembra – 14. novembra 2020

POZRITE SI AB-čko

A.B. Piešťany 43

A.B. Piešťany 42

A.B. Piešťany 41

Winter sa čoskoro vráti na most

Jesenná prechádzka v prírode

PRÁCA

Výrobné odvetvia

FREUDENBERG 
Do nášho tímu vo výrobnom závode v Potvoriciach
HĽADÁME KOLEGOV NA POZÍCIU
Operátor výroby PLP / práca vo výrobe
na 3 zmeny Základná zložka mzdy (brutto)
a ďalšie odmeny: Od 762 € (686 základná zložka
+ 76 osobné ohodnotenie) + navýšenie po skúšobnej
dobe + ostatné príplatky, 13. plat a každoročná
valorizácia mzdy.
Pracovná náplň:
• obsluha poloautomatického zariadenia na výrobu
filtrov (PLP)
• manipulácia s materiálom na výrobu filtrov
• nastavovanie parametrov zariadenia podľa
typu objednávky, práca s posuvným meradlom
• uvoľňovanie prvého dielu po výmene pracovnej
zmeny a zvolenie postupu kontroly pri štarte zákazky
• kontrola kvality vyrobených dielov vrátane vedenia
záznamov o kvalite
• riadenie nezhodného dielu v zmysle platných postupov.
Hľadáme kolegov s/so:
• skúsenosťami s prácou na obdobnej pozícii vo viaczmennej
prevádzke, prípadne s technickým vzdelaním
• základnou znalosťou práce s PC
• výbornou koncentráciou, zodpovednosťou, dôslednosťou,
samostatnosťou
Benefity:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM AUTOBUSOM zo smerov
Vrbové,  Piešťany, Veselé, Nové Mesto n/V,
príp. príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,30 €
• Mikulášske poukážky
• príspevok na regeneráciu a ošetrenie u zubára
• vernostný bonus
• narodeninové poukážky pri životnom jubileu
• odmena za odporúčanie zamestnanca
• firemné podujatia pre zamestnancov a rodinných príslušníkov
• zaujímavý odmeňovací systém a program ďalších benefitov.
Kontakt: +421327461313, +421327461315
Email: kariera@freudenberg-filter.com

Služby

GLS depo Vrbové prijme
• Skladníka – vodiča
uprednostňujeme VP sk. C+E,
na živnosť.
Práca pondelok až piatok.
Miesto práce Vrbové.
Kontakt:
0908 779 633
email: sisalogistic@gmail.com

Prijmeme
pracovníčku
do stánku s kebabom
na trvalý pracovný pomer
alebo brigádne.
Mzda 4€/hod.
Nástup možný ihneď.
Tel.: 0908 111 202

GLS depo Vrbové prijme
• Brigádnikov
študentov alebo dôchodcov
na manuálnu prácu v sklade
– rozvoz balíkov.
Mzda: 4 €/hod.
Práca pondelok až piatok.
Miesto práce Vrbové.
Kontakt:
0908 779 633
email: sisalogistic@gmail.com

Inštitúcie

Mesto Piešťany, zastúpené primátorom
Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. v súlade
s § 6 ods.1 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov informuje o voľnom pracovnom
mieste
referenta na Oddelení finančných služieb
a vypisuje pohovor na obsadenie pozície:
Referent pre účtovníctvo
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje
plnenie nasledovných úloh:
• Vykonáva prácu na úseku účtovníctva – zabezpečuje
agendu spracovania účtovných dokladov v zmysle
platného zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, podľa účtovnej
osnovy a platných postupov účtovania pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie, vrátane
účtovných závierok a spracovania výkazov.
• Podieľa sa na spracovaní individuálnej účtovnej
závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky,
spracovaní štvrťročných výkazov mesta v zmysle
opatrenia MF SR a ich odovzdávaní prostredníctvom
rozpočtového informačného systému pre samosprávu
RIS.SAM.
• Podieľa sa na príprave a realizácii celého procesu
konsolidácie mesta v rámci KÚZ mesta.
• Podieľa sa na aktualizácii účtového rozvrhu
na príslušný kalendárny rok v priebehu účtovného
obdobia podľa potrieb úradu.
• Účtuje príjmy a výdavky mesta v súlade
so schváleným rozpočtom na príslušný rok.
• Kontroluje náležitosti účtovných dokladov
v zmysle zákona o účtovníctve.
• Podieľa sa na mesačnej účtovnej závierke
a odsúhlasovaní účtovných zostáv.
• Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre ňu vyplývajú
zo všetkých platných právnych predpisov, interných
predpisov, pokynov a príkazov nadriadeného.
• Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov
alebo pokynov priameho nadriadeného, prednostu alebo
primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
• odborná prax minimálne 2 roky
• odborná prax v samospráve vítaná
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
• práca s PC ( Microsoft Word, Excel, Outlook)
• bezúhonnosť
• pracovná pozícia nie je vhodná pre absolventa.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov vo verejnom záujme vo výške
minimálne 701,50 € brutto v závislosti od započítanej
praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok (po skúšobnej
dobe)
Ponúkané benefity:
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri
narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného
príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na
DDP, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie
• samostatnosť
• zodpovednosť
• schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k riešeniu
úloh
• zvládanie stresových situácií
• spoľahlivosť
• komunikatívnosť.
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestným vyhlásením o bezúhonnosti
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je potrebné odovzdať do 30.11.2020 do 13.00 hod. osobne do
podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť
poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia
žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej
odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany
poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po
stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru
zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„Referent pre účtovníctvo – neotvárať“
Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, č.t. 033/7765313

Základná škola, Brezová 19,
Piešťany 921 01
prijme s nástupom ihneď na TPP
na zástup RD (100% úväzok)
školského psychológa
Podmienky:
• vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
odborných zamestnancov
• prax v odbore výhodou
• samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup
k práci.
Plat je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady:
• Doklad o vzdelaní
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Životopis
• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
• Odpis z registra trestov
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Kontakt: 033 76 233 07, zsbrezapy@gmail.com
(Hlásiť sa u hospodárky školy).

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
V zmysle ustanovení § 5 ods. 1 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
a Organizačného poriadku Mestského
úradu Piešťany vyhlasuje
Primátor Mesta Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
výberové konanie na obsadenie miesta:
Vedúci/a zariadenia opatrovateľskej služby
ktorý/á v zmysle Organizačného poriadku
Mestského úradu Piešťany na Odbore sociálnych
služieb riadi zariadenie opatrovateľskej
služby.ktorý/á v zmysle Organizačného poriadku
Mestského úradu Piešťany na Odbore sociálnych
služieb riadi zariadenie opatrovateľskej
služby.
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ II. stupňa so zameraním na sociálnu prácu
alebo ošetrovateľstvo.
Prax v riadení a v zdravotníctve je vítaná.
Iné kritériá a požiadavky:
• organizačné a riadiace schopnosti
• komunikatívnosť
• práca s PC
• bezúhonnosť
• precíznosť
• zvládanie stresových situácií
• vzťah k práci s ľuďmi.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je
potrebné doručiť:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom
doterajších zamestnaní a pracovného zaradenia
• overená kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
na prácu vedúceho zamestnanca vo výkone prác vo
verejnom záujme
• čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne
úkony v celom rozsahu
• čestné prehlásenie, že všetky údaje sú pravdivé.
Názov zamestnávateľa:
Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený
na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov vo verejnom záujme
vo výške min. 1020,00 € v závislosti od započítanej
praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými
dokladmi doručte do 30.11.2020, na adresu:
Mestský úrad Mesta Piešťany, Nám. SNP č. 3,
921 45 Piešťany.
Na obálku napíšte heslo
„Výberové konanie – Vedúci/a zariadenia
opatrovateľskej služby“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci
dátum doručenia alebo odovzdania žiadosti do podateľne MsÚ.
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú písomne pozvaní
na výberové konanie. Na základe uskutočneného výberového
konania bude s úspešným uchádzačom uzatvorená pracovná
zmluva. Druh pracovného pomeru – hlavný,
úväzok 37,5 hodiny týždenne.
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

Alzheimercentrum Piešťany n.o.
špecializované zariadenie
prijme
dokumentačnú sestru
Ihneď
Platové podmienky:
základná mzda od 1.000€
+ plus odmeny a benefity
Pracovná doba: 40 hod. týždenne
V prípade záujmu kontaktujte
tel. číslo: 0918 930 000

Kde roznášame AB-čko

Bežné vydanie novín

 1. Roznos do schránok :
– všetky schránky v Piešťanoch
– všetky schránky v Banke a Moravanoch nad Váhom
– takmer všetky schránky na sídliskách a priľahlých uliciach Vrbové
2. Voľne dostupné AB-čko v Piešťanoch
Aktuálne vydanie novín A.B. Piešťany až do minutia dodaných výtlačkov si môžete bezplatne vyzdvihnúť
V redakcii A.B. Piešťany na Školskej ul.
V zberniach Tipos Piešťany:
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, OD Kocka, Trajan – oproti hotelu
3. Ďalšie miesta s AB-čkom mimo Piešťan
Vrbové: Drogéria NaN, potraviny Bialko, potraviny Hollého
Trebatice: potraviny, textil oproti OcÚ, KPS – priem. tovar
Predajne potravín v obciach: Ostrov, Krakovany, Sokolovce, Hubina, Borovce, Rakovice, Veselé pri Piešťanoch
Hlohovec – Tipos v OC Viktoria
Leopoldov – Tipos Hurbanova
Nové Mesto nad Váhom  – CK Katka tours v OD Jednota zboku

Rozšírené vydanie do okolitých obcí 1x mesačne

 Okrem bežnej distribúcie – schránky v ďalších štrnástich okolitých obciach
1. Distribúcia do schránok :
– všetky schránky v Piešťanoch
– všetky schránky v Banke a Moravanoch nad Váhom
– takmer všetky schránky na sídliskách a priľahlých uliciach Vrbové
2. Voľne dostupné AB-čko v Piešťanoch
Aktuálne vydanie novín A.B. Piešťany až do minutia dodaných výtlačkov si môžete bezplatne vyzdvihnúť
V redakcii A.B. Piešťany na Školskej ul.
V zberniach Tipos Piešťany:
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, OD Kocka, Trajan – oproti hotelu
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, Trajan – oproti hotelu
3. Ďalšie miesta s AB-čkom mimo Piešťan
Vrbové: Drogéria NaN, potraviny Bialko, potraviny Hollého
Trebatice: potraviny, textil oproti OcÚ, KPS – priem. tovar
Predajne potravín v obciach: Ostrov, Krakovany,  Sokolovce, Hubina, Borovce, Rakovice, Veselé pri Piešťanoch
Hlohovec – Tipos v OC Viktoria
Leopoldov – Tipos Hurbanova ul.
Nové Mesto nad Váhom  – CK Katka tours v OD Jednota zboku

Cenník

Readkcia si vyhradzuje právo nezverejniť inzerciu, ktorá propaguje násilie, sexuálne služby, rasovú, etnickú a inú neznášanlivosť. Redakcia nezverejní texty, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť: občanov, firiem,  inštitúcií a iných subjektov. Redakcia si vyhradzuje právo posúdiť či zverejní odkazy na elektronické média – internet, sociálne média a iné odkazy.

SPOMÍNAME

Motto

Byť na svete je zábava,
ale ani jeden deň v živote neprejde,
aby nebolo do tej zábavy primiešanej
trošku bolesti, trápenia a ľútosti.

Spomienka Bogár

„Kto je milovaný,
nie je zabudnutý.“
Dňa 25. novembra 2020
uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Štefan Bogár z Piešťan.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

Spomienka Kubica

„Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončila svo-
ju púť, nechceme na Teba zabudnúť.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal. Odišiel si bez toho, tak
náhle, aby Tvoje ústa aspoň zbohom
dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci
stále bolí a zabudnúť nedovolí.“
Dňa 22. novembra 2020 si pripomíname
prvé výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, deduška
Alojza Kubicu.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina

Spomienka Šnajdar

Dňa 10. novembra 2020
sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás opustil
náš drahý
Peter Šnajdar z Kocuríc.
S láskou spomínajú manželka,
synovia, nevesty, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.

Spomienka Petráš

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým príbuzným
a známym, že dňa
5. novembra 2020 nás opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Ing. Mario Petráš
vo veku 82 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme.
Smútiaca rodina

Spomienka Kollarovič

Dňa 8. novembra 2020 sme si
pripomenuli nedožité
82. narodeniny
a 20. novembra 2020
si pripomíname 10. výročie úmrtia
Jaroslava Kollaroviča.
Kto ste ho poznali,
venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka Amália a dcéra Erika s rodinou.

Spomienka Drahovský

Dňa 12. novembra 2020
sme si pripomenuli
20 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Eduard Drahovský.
S láskou a úctou spomína
manželka Erika a syn Edko.

Spomienka Mičková

„Ťažko je bez Teba, smutno je
všetkým, už to nie je tak, ako
bolo predtým. Ako z Tvojich očí
žiarila láska a dobrota, tak
nám budeš chýbať, mama, do konca
života.“
Dňa 10. novembra 2020 uplynie
päť rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Jozefína Mičková
a 15. novembra 2020 si zároveň
pripomíname jej nedožitých 88 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.

Spomienka Pupák

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým
príbuzným a známym,
že dňa 22. 10. 2020
nás opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Marián Pupák
vo veku 71 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomienka Rakovský

 “Čas rýchlo plynie ako tichej rieky
prúd, ale kto Ťa mal rád, nikdy
nemôže zabudnúť.”
Dňa 19. novembra 2020
si pripomenieme
20. výročie úmrtia
môjho manžela, otca a starého otca
Antona Rakovského.
S láskou v srdci spomína manželka
a dcéra s rodinou.

Spomienka Kostolník

Dňa 11. novembra 2020
si pripomíname 40. výročie
úmrtia
nášho drahého otecka
Emila Kostolníka
z Hornej Stredy
S úctou a láskou spomínajú
tri dcéry a syn s rodinami.

Spomienka Kostolníková

Dňa 5. novembra 2020
uplynulo 33 rokov od úmrtia
našej drahej mamičky
Ireny Kostolníkovej
rod. Jamborovej.
S úctou a láskou spomínajú
tri dcéry a syn s rodinami.

Spomienka Bednár

Dňa 10. novembra 2020
si pripomíname
25 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Jaroslav Bednár.
Ak ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomienka Štefkovičová

Dňa 4. novembra 2020
si pripomíname
5. výročie úmrtia
našej mami
Márie Štefkovičovej
S láskou v srdci a s modlitbou
spomínajú
dcéra a syn s rodinami.

Spomienka Nemeth

“Kto Ťa poznal, spomenie si.
Kto Ťa mal rád, nezabudne.
Čas plynie a nevráti čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci
žiaľ.”
Dňa 23. októbra 2020
uplynul rok, čo nás opustil
milovaný manžel a otec
Alexander Nemeth.
Spomíname.

Spomienka Matúš

“Zaplakali oči, zaplakalo srdce bôľom,
keď som Ti ja, manžel môj, dala
naposledy zbohom. Odišiel si náhle
a na rozlúčku nebol čas. Spomienky
na Teba zostanú navždy v našich
srdciach.”
Dňa 25. októbra 2020 si pripomíname
1. výročie úmrtia môjho manžela
Pavla Matúša.
S láskou v srdci a s modlitbou spomína
manželka, dcéra, zať, vnúčence,
brat, Ivan a Róbert s rodinami.

Spomienka Minčev

Dňa 16. októbra 2020
by sa bol dožil 80 rokov
náš drahý
Milan Minčev.
Zároveň si v týchto dňoch
pripomíname 1. výročie jeho
odchodu do večnosti.
S láskou v srdci spomína
manželka s rodinou.
Za tichú spomienku ďakujeme.

Spomienka Sirák

Dňa 6. apríla 2020
od nás tíško odišiel
Janko Sirák.
S láskou na „dušičky“
spomína manželka Jana
s deťmi a sestra Mariana
s rodinou.
Odpočívaj v pokoji.

Spomienka Orviská

S hlbokým žiaľom oznamujeme
známym a priateľom, že dňa
10. októbra 2020 nás navždy
opustila naša milovaná
Katarína Orviská
vo veku nedožitých
90 rokov.
Ďakujeme p. farárovi
za dôstojnú rozlúčku na Banke.
Smútiaca rodina

Spomienka Metelková

S bolesťou v srdci
si dovoľujeme pripomenúť
všetkým známym,
že 14. októbra 2019
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama,
sestra, teta, švagriná
PhDr. Oľga Metelková,
ktorá navždy zostane
v našich srdciach.
Kto ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomienka Ondris

Kto ťa poznal spomenie si.
Kto ťa mal rád nezabudne.
Čas plynie a nevráti čo vzal.
Zostali len spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 19. októbra 2020 uplynie
1. smutné výročie keď
nás opustil náš drahý
Ján Ondris z Piešťan
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina

Kontakty

Kontaktný formulár

12 + 11 =

Adresa:

A.B. Piešťany, s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
(vchod zo Školskej ulice)

Kontakty:

Telefóny:
0905 535 288
033 76 286 76
033 77 401 49
033 76 248 15
mail:
ab@abpiestany.sk