Spomienky

poďakovania

Byť na svete je zábava,
ale ani jeden deň v živote neprejde,
aby nebolo do tej zábavy primiešanej
trošku bolesti, trápenia
a ľútosti.

Spomíname

“Vydal si sa na cestu, ktorou musí
ísť každý sám, len dvere spomie-
nok si nechal otvorené dokorán.
Snívaj svoj večný sen, v spomien-
kach sme s Tebou každučký deň.”
Dňa 5. marca 2020 sme
si pripomenuli 10. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, ocino a dedko
Ján Kohút.
S láskou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.

Spomíname

Dňa 3. marca 2020
sme si pripomenuli
2. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Jakub Funket.
S láskou a úctou spomína
manželka s rodinou.

Spomíname

 

Dňa 4. marca 2020
uplynulo 6 rokov,
čo odišiel náš drahý
Jaromír HAŠKO
a ešte stále bolí v spomienkach
Tvoj odchod.
Kto ste ho poznali, spomínajte
s nami.
Ďakuje celá rodina.

Spomíname

Dňa 5. marca 2020
by sa môj drahý ocko
Rudko Smolák,
dožil 100 rokov.
S láskou spomína dcéra
Silvia s rodinou.
Kto ste ho poznali,
venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Spomíname

Dňa 4. marca 2020 by sa bol dožil
96 rokov náš milovaný
otec, starý otec a prastarý otec
Ján Antal
a dňa 6. marca 2020 si pripomenieme
2. smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná
mama, stará mama a prastará mama
Pavla Antalová.
Spomínajú dcéra Marika a syn Milan
s rodinami a ostatná rodina.

Spomíname

Dňa 28. 2. 2020 si pripomenieme 3.  výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
Jozef Godály.
“Vydal si sa na cestu, ktorou musí
ísť každý sám, len dvere spomienok
nechal si otvorené dokorán. Snívaj
svoj večný sen, v spomienkach sme
s Tebou každučký deň.”
Manželka s rodinou a vnuk Filipko

Spomíname

Dňa 2. marca 2020
si pripomenieme
5. výročie,
čo nás opustila
moja drahá manželka
Viera Vargová.
Spomína manžel Ján
s rodinou.

Spomíname

Odišla od nás naša dlhoročná
kamarátka, priateľka, úžasný človek,
Valika Palúchová – naša Valička,
ktorá venovala práci vo výbore
Ligy proti rakovine veľa svojho času.
Budeme na ňu s láskou a úctou
spomínať. Česť jej pamiatke.
Mária Šišková za výbor a všetkých
členov Ligy proti rakovine,
pobočka Piešťany.

Spomíname

 Dňa 20. februára 2020
si pripomíname
40. výročie úmrtia
našej dobrej mamy
ILKY ZACHAROVEJ
rod. Nižňánskej
a tiež jej nedožité
92. narodeniny.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Alenka a Dada s rod.

Spomíname

“Prestalo srdiečko tĺcť, prestali
ústa sa smiať, budeme otecko
drahý, stále na Teba spomínať.”
Dňa 21. februára 2020 uplynulo
5 rokov, čo nás navždy opustil
Ján Žuffa.
S láskou a úctou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

Spomíname

Dňa 22. februára 2020
uplynú 3 roky čo nás
navždy opustila
vo veku 96 rokov
naša drahá maminka
Mária Kraváriková zo Sokoloviec.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Milka a Lýdia a syn Peter
s rodinami.
Spi sladko svoj večný sen.

Spomíname

„Kto žije v srdciach,
nezomiera.“
Dňa 16. februára 2020
uplynie 26 rokov od úmrtia
nášho milovaného syna
Ladislava Vašku.
V srdciach navždy zostáva
spomienka na Teba.
Matka s rodinou