Spomienka Vetríková

15. okt. 2020

„Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala všetkých a všetko, čo
si mala rada. S tichou spomienkou
k hrobu chodíme, pri plameni svie-
čok na Teba myslíme. Osud Ti ne-
doprial s nami dlhšie byť v našich
srdciach budeš stále žiť“.
So smútkom v srdciach si dňa
17. októbra 2020 pripomíname
4. výročie, čo nás opustila naša
milovaná mamička a babička, učiteľka
Marta Vetríková
rod. Buriová z Piešťan.
S láskou a úctou spomínajú dcéra
Dáša, syn Tibor s dcérou Veronikou
a celá rodina, priatelia a známi.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.