Spomienka Rakovský

24. nov. 2020

 “Čas rýchlo plynie ako tichej rieky
prúd, ale kto Ťa mal rád, nikdy
nemôže zabudnúť.”
Dňa 19. novembra 2020
si pripomenieme
20. výročie úmrtia
môjho manžela, otca a starého otca
Antona Rakovského.
S láskou v srdci spomína manželka
a dcéra s rodinou.