Spomienka Palko

1. okt. 2020

 „Odišiel tíško, už nie je
medzi nami, v našich
srdciach zostáva s nami.“
Dňa 13. októbra 2020
si pripomíname 2. výročie, čo nás
opustil náš otec, dedko
Jozef Palko.
S láskou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.