Spomienka Orviská

22. okt. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme
známym a priateľom, že dňa
10. októbra 2020 nás navždy
opustila naša milovaná
Katarína Orviská
vo veku nedožitých
90 rokov.
Ďakujeme p. farárovi
za dôstojnú rozlúčku na Banke.
Smútiaca rodina