Spomienka Mitrovičová

13. jan. 2021

Dňa 15. decembra 2020
si pripomíname
5. výročie úmrtia pani
Melánie Mitrovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína Milica
s rodinou