Spomienka Michal Uhra

29. sep. 2020

V auguste 2020 sme odprevadili
na poslednej ceste
môjho manžela
Michala Uhra z Piešťan,
ktorý nás opustil vo veku 63 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuz-
ným, známym, bývalým spolupra-
covníkom, susedom a priateľom za
prejavenie sústrasti a za kvetinové
dary pri poslednej rozlúčke s mojím
manželom.
Za účasť ďakujeme.
Smútiaca manželka Dáša a rodina.