Spomienka Metelková

15. okt. 2020

S bolesťou v srdci
si dovoľujeme pripomenúť
všetkým známym,
že 14. októbra 2019
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama,
sestra, teta, švagriná
PhDr. Oľga Metelková,
ktorá navždy zostane
v našich srdciach.
Kto ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina