Spomienka Marta Ondrášiková

29. sep. 2020

 Dňa 23. septembra 2020
si pripomíname 2. výročie,
čo nás opustila naša milovaná
Marta Ondrášiková
rod. Višňovská.
Kto ste ju poznali, venujte jej
prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel
a dcéry s rodinami.