Spomienka Marián Scheller

29. sep. 2020

 „Čas plynie a nevráti,
čo vzal, zostali len spomienky
a v srdci žiaľ.“
Dňa 5. septembra 2020
uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustil náš drahý
Marián Scheller.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti.