Spomienka Manasová

13. jan. 2021

„Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Len ten, kto stratil toho, koho mal
rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata. Keď si bola s nami,
Tvojim krédom bola viera,
nádej a láska. Tvoj humor a
potreba pomáhať vždy pri srdci
hriala. Tvoj dotyk bol vždy ochranou
a oporou, s Tebou bol vždy veselší
svet. Len smútok, žiaľ a slzy v očiach
ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch
zostaneš tu s nami. Aj každý deň
keď odchádza, nezabúdame na chvíľu,
že si tu s nami.“
Dňa 7. decembra 2020 si pripomenieme
7. výročie, čo nás opustila
Margita MANASOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu
a spomienku. S láskou spomína dcéra Monika
s Petrom a celá smútiaca rodina.