Spomienka Ľubomír Mišura

29. sep. 2020

„Len krásne spomienky ostali
na Teba, tiché modlitby posielame
do neba. V srdci Ťa stále máme
a s láskou na Teba spomíname.“
Dňa 28. septembra 2020 uplynú
2 roky, čo nás náhle opustil
náš milovaný syn, brat a otec
Ľubomír Mišura.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína matka,
sestra, syn a ostatná rodina.