Spomienka Daniš

19. jan. 2021

„Čas plynie a nevráti čo osud
vzal, zostali len spomienky
a v srdciach žiaľ.“
Dňa 1. januára 2021
sme si pripomenuli 4. výročie
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, švagor a strýko
Jaroslav Daniš
S láskou spomína manželka Alena,
syn Jarko a dcéra Alenka. 
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.