Spomienka Bednár

24. nov. 2020

Dňa 10. novembra 2020
si pripomíname
25 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Jaroslav Bednár.
Ak ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina