Školský psychológ

30. sep. 2020

Základná škola, Brezová 19,
Piešťany 921 01
prijme od 01. 10. 2020 na TPP
na zástup RD (100% úväzok)
školského psychológa
Podmienky:
• vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
odborných zamestnancov
• prax v odbore výhodou
• samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup
k práci.
Plat je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady:
• Doklad o vzdelaní
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Životopis
• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
• Odpis z registra trestov
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Kontakt: 033 76 233 07, zsbrezapy@gmail.com
(Hlásiť sa u hospodárky školy).