Spomienka Špendelová

Dňa 12. januára 2021 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtiaAlbínky Špendelovej.Na milú, láskavú a obetavú mamu, manželku a babičku s láskou v srdci často spomínajú manžel, syn, dcéra a vnúčatá. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.Mamička, nie je deň,kedy na...

Spomienka Šebo

„Utíchlo srdce, utíchol hlas,mal si rád život a všetkých nás. Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.“Dňa 31. decembra 2020uplynulo 5 rokov čo nás opustilJán Šebo rod. BenovičS láskou spomína manželka s...

Spomienka Štanga

Dňa 30. 12. 2020 uplynuli tri roky, čo nás navždy opustilvo veku 28 rokov náš milovanýJožko ŠTANGA.Ďakujeme všetkým, ktorí s nami spomínajú.Smútiace rodiny Štangová, Mondočková, Jamrišková, Jánošíková a...

Spomienka Ondrisová

„Nedá sa opísať slovami, akú bolesť v srdci cítime, ani to ako veľmi nám chýbaš…“Dňa 18. januára 2021 si pripomenieme prvé výročie úmrtia našej milovanej Olinky Ondrisovejz Moravian nad Váhom.Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.Tvoji...

Spomienka Gašparík

 „Smrťou predsa život nekončí, iba zabudnutie znamená koniec života“Dňa 23. januára 2021 si pripomenieme nedožité 80-te narodeniny nášho otca, manžela,deduška a pradeduškaMilanka GašparíkaĎakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami. Manželka a deti s...

Poďakovanie Selecký

PoďakovanieĎakujem všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí sa dňa 9. decembra 2020 prišli rozlúčiť s mojim milovaným manželomMilanom Seleckým. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca manželka s...