Hľadá sa šikovný občan

Hľadá sa šikovný občan

Mesto Piešťany
hľadá pracovníka na dohodu o pracovnej činnosti
na vykonávanie občianskych pohrebov
Požiadavky:
• príjemné vystupovanie
• schopnosť vystupovať pred verejnosťou.
Ponúkame:
• odmenu 50,00 EUR za každý obrad.
Žiadosti posielajte do 31. marca 2020 na adresu:
Mesto Piešťany Nám. SNP č. 3 921 45 Piešťany
heslo:„OBRADY“.
RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ

Povinnosť nosiť rúška

Povinnosť nosiť rúška

NOSIŤ RÚŠKO JE POTREBNÉ! POHYBOVAŤ SA BEZ RÚŠKA
JE NEZODPOVEDNÉ!
Rúško poskytuje bariérovú ochranu pred
kvapôčkovou nákazou. Rúško je zdravotnícka
pomôcka, za ktorú sa naozaj nemusíme hanbiť.
V záujme ochrany zdravia nás všetkých viaceré
inštitúcie (zdravotnícke zariadenia, obchody,
pošta, polícia, banky, úrady, ale aj verejná
doprava) už zaviedli, že vstup do nich je možný
len s rúškom alebo inou ochrannou pomôckou
na tvári. Prosím, rešpektujme to! Mesto Piešťany
ďakuje mnohým darcom, ktorí prinášajú na mestský
úrad rúška (aj vlastnoručne vyrobené) a tak
pomáhajú zabezpečiť ochranné pomôcky pre naše
opatrovateľky i dobrovoľníkov, ktorí budú
zabezpečovať nákupy pre osamelých seniorov.
Veľmi si vážime túto pomoc a ďakujeme za ňu.
Aktualizované:
Úrad verejného zdravotníctva vydal príkaz
povinne nosiť rúška mimo svojho bydliska.
Príkaz začne platiť 25. marca a platí
do odvolania.
V akomkoľvek rade budú musieť ľudia
stáť vo vzdialenosti dva metre od seba,
či je rad vonku alebo dnu.

Referent pre GIS…

Referent pre GIS…

Mesto Piešťany, zastúpené primátorom
Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. v súlade s § 6 ods.1
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v z.n.p. vypisuje pohovor na obsadenie pozície
na Odbore stratégie a rozvoja mesta
REFERENT PRE GIS, OPEN DATA A PARTICIPÁCIU V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie
nasledovných úloh:
• Samostatne rieši odborné úlohy v oblasti stratégie
a rozvoja mesta.
• Spracováva podklady pre mestské politiky a koncepcie.
• Vykonáva analytickú činnosť a prípravu návrhov pre
rozhodovanie vedenia mesta v oblasti stratégie a rozvoja mesta.
• Zabezpečuje získavanie a jednotnú evidenciu štatistických
údajov a open dát pre prácu všetkých organizačných zložiek
MsÚ a pre spracovanie stratégií, mestských politík a koncepcií.
• Zodpovedá za prípravu projektov plánovania verejných priestorov
s participáciou občanov na veciach verejných.
• Zodpovedá za prípravu, zabezpečenie financovania a kontrolu
projektov a zámerov mesta v súčinnosti s ostatnými odbormi MsÚ
podľa Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Piešťany.
• Sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území.
• Zabezpečuje počítačové spracovanie GIS
– Informačného systému o území mesta:
– obstaráva a obhospodaruje jednotlivé časti informačného
systému katastra nehnuteľností v digitálnej forme
– obstaráva pravidelnú aktualizáciu systému
– pripravuje podklady pre požiadavky na softvérové
zabezpečenie chodu informačného systému
– zabezpečuje spoluprácu so spracovateľom informačného
systému a s úradom katastra nehnuteľností
– poskytuje predbežné informácie o evidenčných údajoch
pozemkov na území mesta
– obhospodaruje počítačové spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie.
• Obstaráva a obhospodaruje tvorbu a aktualizáciu digitálnej
technickej mapy (DTM):
– poskytuje predbežné informácie o technickom vybavení jednotlivých
častí územia mesta
– vyhotovuje mapové podklady ako časti DTM s technickým vybavením
územia pre žiadateľov v zmysle interných predpisov o digitálnej
technickej mape mesta Piešťany a pre potreby zamestnancov mesta.
• Pripravuje podklady:
– pre odpredaje mestského majetku a ich následné využitie,
– pre využitie verejných priestranstiev v oblasti svojej pôsobnosti,
– pre rekonštrukciu alebo uloženie inžinierskych sietí v oblasti svojej
pôsobnosti
– pre spracovanie koncepčných a strategických dokumentov.
• Pripravuje podklady a materiály pre uznesenia MsR a MsZ Piešťany
v oblasti svojej pôsobnosti.
• Vykonáva kontrolu fakturovaných prác, overuje a zodpovedá
za správnosť fakturovaných prác a služieb v oblasti svojej pôsobnosti.
• Pripravuje podklady pre rozpočet mesta v rámci svojej činnosti.
• Sleduje a vykonáva ostatné rozhodnutia, administratívu, korešpondenciu,
evidenciu, archiváciu a iné súvisiace činnosti.
• Zabezpečuje správu dát a aktualizáciu údajov v informačnom systéme,
ktorý používa pre svoju agendu.
• Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho (ňu) vyplývajú zo všetkých
platných právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov
nadriadeného.
• Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov
priameho nadriadeného, prednostu alebo  primátora, ak sú vydané
v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• VŠ 2. stupňa so zameraním na architektúru alebo územné plánovanie
alebo geografické informačné systémy alebo geografiu a kartografiu
• odborná prax v oblasti geografických informačných systémov
(dokladovať čestným vyhlásením)
• odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve samosprávy vítaná
• práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• bezúhonnosť.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom
záujme vo výške min. 920 € v prípade v závislosti od započítanej
praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok
Ponúkané benefity:
Polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad rámec
požadovaných činností, odmeny pri pracovných a životných jubileách,
pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, možnosť využívania
posilňovne, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie,
príspevok zamestnávateľa na DDS, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie
• samostatnosť
• zodpovednosť.
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• čestným prehlásením o odbornej praxi v oblasti geografických
informačných systémov (uviesť dĺžku praxe a používanie konkrétneho
informačného systému) fotokópiou dokladu o vzdelaní je potrebné
odovzdať do 31. 3. 2020 do 13.00 hod. osobne do podateľne MsÚ
(Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP Č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie
dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie
poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových
služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované
a nebudú do pohovoru zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné označiť
heslom:
„referent pre GIS, open data a participáciu“.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pohovor bez uvedenia dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, č. t. 033/7765313.

Mesto hľadá referenta

Mesto hľadá referenta

Mesto Piešťany, zastúpené primátorom
Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. v súlade
s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení  neskorších predpisov vypisuje pohovor
na obsadenie pozície na Odbore právnom a klientskeho centra:
REFERENT/KA PRE  MAJETKOPRÁVNE ZABEZPEČENIE
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie
nasledovných úloh:
1. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby a poradenstvo
týkajúce sa nehnuteľného majetku pre
potreby mesta a jednotlivých organizačných zložiek MsÚ.
2. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby
a právne poradenstvo
týkajúce sa nehnuteľného majetku
mesta zvereného do správy právnickým osobám založeným
alebo zriadeným Mestom Piešťany, ak tieto nedisponujú
vlastným zamestnancom s právnickým vzdelaním.
3. Vypracúva zmluvné typy týkajúce sa nakladania
s nehnuteľnosťami – najmä zmluvy o prevode majetku,
kúpne a zámenné zmluvy, zmluvy o výpožičke, zmluvy
o zriadení vecného bremena, záložné zmluvy, nájomné
zmluvy, a to vrátane ich dodatkov.
4. Vedie rokovania s inými subjektmi – fyzickými
alebo právnickými osobami, s orgánmi štátnej správy
alebo územnej samosprávy vo veciach majetkovoprávnych
v rozsahu poverenia konkrétnymi úkonmi, najmä týkajúce
sa obchodných verejných súťaží, priamych ponukových konaní
alebo nakladania s nehnuteľným majetkom z dôvodov hodných
osobitného zreteľa.
5. Zastupuje mesto v súdnych sporoch vo veciach
majetkovoprávnych týkajúcich sa nehnuteľností mesta.
6. Spolupracuje pri vypracovaní návrhov všeobecne záväzných
nariadení a interných predpisov, ktorých spracovanie vyplýva
z platných právnych predpisov.
7. Vedie a sleduje evidenciu platieb za predaný majetok.
8. Vymáha, hlavne cestou príslušných súdov a exekučných úradov,
pohľadávky mesta, ktoré vznikli v spojitosti s uzatvorenými
zmluvami o prevode majetku, kúpnymi a zámennými zmluvami, zmluvami
o zriadení vecného bremena, záložnými zmluvami, nájomnými zmluvami.
9. V zmysle uznesení MsZ vypracováva zmluvy, po ich podpise
štatutárom mesta predkladá návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.
10. Písomne pripravuje materiály na rokovanie príslušných komisií
mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany súvisiace najmä s prevodom vlastníckeho práva, nájmom
a podnájmom majetku, jeho využívaním, nakladaním, užívaním, s majetkovými
právami, pohľadávkami a záväzkami.
11. Zabezpečuje podklady ku katastrálnemu konaniu – geometrické plány,
znalecké posudky, prípadne iné náležitosti vyplývajúce zo špecifických
podmienok jednotlivých prevodov vlastníckeho práva k majetku.
12. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho (ňu) vyplývajú zo všetkých
platných právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov
nadriadeného.
13. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov
priameho nadriadeného, prednostu alebo primátora, ak sú vydané v súlade
s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• VŠ 2. stupňa v odbore právo
• odborná prax v oblasti práva minimálne 2 roky
• odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve samosprávy vítaná
• práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• bezúhonnosť.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške min.
1000€ ( t.j. tarifný plat + 15 % navýšenie) v závislosti od započítanej praxe,
k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad rámec požadovaných
činností, odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa,
týždeň dovolenky naviac, možnosť využívania posilňovne, priznanie osobného
príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok
na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie
• samostatnosť
• zodpovednosť.
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 31. 3. 2020 do 13.00 hod. osobne do podateľne MsÚ
(Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany,
Nám.SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania lehoty
je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany,
resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových
služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú
do pohovoru zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„referent pre majetkoprávne zabezpečenie – neotvárať“.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pohovor bez uvedenia dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: JUDr. Lívia Damboráková, č. t. 033/7765460,
RNDr. Denisa Bartošová, č. t. 033/7765313.

 

 

Ďalšie opatrenia mesta

Ďalšie opatrenia mesta

ĎALŠIE OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA PIEŠŤANY
V 12. kalendárnom týždni viackrát zasadal Krízový
štáb mesta Piešťany. Prijal ďalšie opatrenia smerujúce
k zabráneniu šírenia koronavírusu. Je potrebné,
aby ich všetci občania rešpektovali s plnou vážnosťou:

Detské ihriská a street-workoutové ihrisko
• detské ihriská a street-workoutové ihrisko na území mesta
Piešťany sú pre verejnosť uzatvorené, platí tu zákaz vstupu
až do odvolania;
• kontrolu dodržiavania zákazu vstupu na ihrisko
vykonáva mestská polícia.

Trhoviská
• mestské trhoviská na území mesta Piešťany (Centrum a Kocka)
ú uzatvorené pre verejnosť, predaj je zastavený;
• uzatvorené je tiež verejné WC na trhovisku na Nálepkovej ulici.

Pohreby
• pohrebné obrady sa vykonávajú mimo uzavretých obradných
miestností;
• verejnosti je odporúčané, aby sa pohrebov zúčastňovali
iba najbližší príbuzní s použitím ochranného rúška alebo respirátora;
• verejnosti sa odporúča, aby sa smútoční hostia pri kondolencii
vyvarovali podávaniu rúk a aby aj na rozlúčke so zosnulým
nezabudli na svoju ochranu a nosili ochranné rúška;
• predajňa kvetín pri cintoríne na Bratislavskej ceste č. 104
(predaj vencov, kytíc a pohrebného tovaru) bude otvorená
iba hodinu pred obradom a v čase obradu.
Odporúčame telefonické objednávky: 033/77 269 82, 0903/485 562,
zvonarova@sluzbymesta.sk, gerhatova@sluzbymesta.sk.

Parkoviská
• predaj parkovacích kariet je až do odvolania zastavený;
• na parkovisku na Nálepkovej ulici naďalej pôsobia
zamestnanci na rampe.

Skleníky
• pre verejnosť je zatvorené Stredisko skleníkového
hospodárstva Služieb mesta Piešťany na Vrbovskej ceste 33;
• zastavuje sa predaj vlastných výpestkov skleníkového hospodárstva.

Zberný dvor
• ostáva zatiaľ otvorený;
• vstup je umožnený iba pre zákazníkov s použitím ochranného
rúška alebo respirátora a rukavíc;
• vstupy budú realizované iba po jednom zákazníkovi.

Hlásenie porúch (napr. osvetlenie, poškodenie majetku a pod.)
• Uprednostniť treba telefonické nahlasovanie,
príp. mailom: 033/79 141 01, 033/79 141 03, smp@sluzbymesta.sk
(Služby mesta Piešťany);
prípadne volať mestskú políciu (č. 159 alebo 33/77 216 26).

Dobrovoľníci
• Mesto Piešťany v súvislosti s opatreniami proti šíreniu
koronavírusu má záujem v tejto závažnej situácii pomôcť
osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení základných
životných potrieb. Preto vytvára databázu občanov, ktorí
majú záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť (nevyhnutný
nákup, vyzdvihnutie liekov z lekárne a donášku obeda)
a databázu občanov, ktorí túto pomoc potrebujú.
• Informácie k registrácii vám poskytnú na
tel. čísle 0948 987 950,
alebo e-mail: dobrovolnici@piestany.sk.

Mestská autobusová doprava
• Od pondelka 23. marca 2020 bude v Piešťanoch v mestskej
autobusovej doprave zavedený víkendový režim s doplnením
spojov zachádzajúcich na polikliniku a do miestnej časti
Kocurice.

Ďalšie informácie
• V záujme ochrany zdravia každého jedinca odporúča
sa zdržiavať sa doma. Vonku tráviť čas v minimálnom počte,
nezhromažďovať sa, vyhýbať sa kolektívnym voľnočasovým
aktivitám.
• Nenavštevovať športové ihriská na území mesta i v objektoch
škôl. To platí pre všetky vekové kategórie.
• Nezabúdajte, že základným a najefektívnejším opatrením
proti koronavírusu je obyčajné mydlo a voda.
• Odporúča sa v prevádzkach pre verejnosť nepoužívať
klimatizáciu.
• Ak sa cítite chorý, telefonicky kontaktujte lekára,
ostaňte doma a čakajte na pokyny.
• Pokiaľ zaregistrujete nerešpektovanie prijatých
opatrení, neváhajte a volajte mestskú políciu
– bezplatné číslo 159. Musí byť predsa v záujme
nás všetkých zabrániť šíreniu koronavírusu.
• Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú
karanténu, nahlasujte regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva podľa pobytu danej osoby. Pre územný
obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany je to
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trnave, tel.: 033/5512861 alebo 0905 903 053.
• Za nedodržanie nariadenej karantény hrozí fyzickým
osobám pokuta do výšky 1659 eur a až do 20 000 eur
právnickým osobám.