SPOMIENKA

Dňa 13. októbra 2019 uplynul rok,
čo sa zatvorili oči k večnému spánku
životného optimistu a dobrého človeka
Jozefa Orviského.
Všetkým, ktorí ste mu venovali
spomienku, ďakujem. Vd. Melánia

SPOMIENKA

Dňa 13. októbra 2019
uplynul rok, čo sa zatvorili
oči k večnému spánku
životného optimistu
a dobrého človeka
Jozefa Orviského.
Všetkým, ktorí ste mu
venovali spomienku,
ďakujem. Vd. Melánia

SPOMIENKA

Dňa 7. novembra 2019
sme si pripomenuli
nedožité 70-te narodeniny
nášho milovaného
Stanislava Nošku
z Moravian nad Váhom.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinou.

SPOMIENKA

“More lásky si so sebou vzal, hory
bolesti zanechal, prázdno je tam,
kde znel Tvoj hlas, spomienka na
Teba zostáva v nás.”
Dňa 14. novembra 2019
si pripomenieme smutné druhé
výročie úmrtia môjho manžela
Ing. Lacka Bednárika.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí na neho nezabudli.
S úctou a láskou spomína manželka
s rodinou.