Spomienka Kalaba

8. okt. 2020

„Zaplakali oči, zaplakali bôľom, keď
som Ti ja, manžel môj, dala naposle-
dy zbohom. Hoci si odišiel bez slova
a na rozlúčku nebol čas, spomienky
na Teba zostanú navždy v nás.“
Dňa 15. októbra 2020 si pripomenieme
1. výročie úmrtia môjho manžela
Stanislava Kalabu.
S vďačnosťou v srdci a s modlitbou
spomína manželka a dcéry
s rodinami.