Dňa 9. októbra 2020
sme si pripomenuli
10 rokov od úmrtia
Michala – Viktora Klču.
“Život mŕtvych zostane
v pamäti živých.”
S úctou spomíname.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.