Mesto Piešťany, zastúpené primátorom
Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. v súlade s § 6 ods.1
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v z.n.p. vypisuje pohovor na obsadenie pozície
na Odbore stratégie a rozvoja mesta
REFERENT PRE GIS, OPEN DATA A PARTICIPÁCIU V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie
nasledovných úloh:
• Samostatne rieši odborné úlohy v oblasti stratégie
a rozvoja mesta.
• Spracováva podklady pre mestské politiky a koncepcie.
• Vykonáva analytickú činnosť a prípravu návrhov pre
rozhodovanie vedenia mesta v oblasti stratégie a rozvoja mesta.
• Zabezpečuje získavanie a jednotnú evidenciu štatistických
údajov a open dát pre prácu všetkých organizačných zložiek
MsÚ a pre spracovanie stratégií, mestských politík a koncepcií.
• Zodpovedá za prípravu projektov plánovania verejných priestorov
s participáciou občanov na veciach verejných.
• Zodpovedá za prípravu, zabezpečenie financovania a kontrolu
projektov a zámerov mesta v súčinnosti s ostatnými odbormi MsÚ
podľa Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Piešťany.
• Sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území.
• Zabezpečuje počítačové spracovanie GIS
– Informačného systému o území mesta:
– obstaráva a obhospodaruje jednotlivé časti informačného
systému katastra nehnuteľností v digitálnej forme
– obstaráva pravidelnú aktualizáciu systému
– pripravuje podklady pre požiadavky na softvérové
zabezpečenie chodu informačného systému
– zabezpečuje spoluprácu so spracovateľom informačného
systému a s úradom katastra nehnuteľností
– poskytuje predbežné informácie o evidenčných údajoch
pozemkov na území mesta
– obhospodaruje počítačové spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie.
• Obstaráva a obhospodaruje tvorbu a aktualizáciu digitálnej
technickej mapy (DTM):
– poskytuje predbežné informácie o technickom vybavení jednotlivých
častí územia mesta
– vyhotovuje mapové podklady ako časti DTM s technickým vybavením
územia pre žiadateľov v zmysle interných predpisov o digitálnej
technickej mape mesta Piešťany a pre potreby zamestnancov mesta.
• Pripravuje podklady:
– pre odpredaje mestského majetku a ich následné využitie,
– pre využitie verejných priestranstiev v oblasti svojej pôsobnosti,
– pre rekonštrukciu alebo uloženie inžinierskych sietí v oblasti svojej
pôsobnosti
– pre spracovanie koncepčných a strategických dokumentov.
• Pripravuje podklady a materiály pre uznesenia MsR a MsZ Piešťany
v oblasti svojej pôsobnosti.
• Vykonáva kontrolu fakturovaných prác, overuje a zodpovedá
za správnosť fakturovaných prác a služieb v oblasti svojej pôsobnosti.
• Pripravuje podklady pre rozpočet mesta v rámci svojej činnosti.
• Sleduje a vykonáva ostatné rozhodnutia, administratívu, korešpondenciu,
evidenciu, archiváciu a iné súvisiace činnosti.
• Zabezpečuje správu dát a aktualizáciu údajov v informačnom systéme,
ktorý používa pre svoju agendu.
• Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho (ňu) vyplývajú zo všetkých
platných právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov
nadriadeného.
• Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov
priameho nadriadeného, prednostu alebo  primátora, ak sú vydané
v súlade s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• VŠ 2. stupňa so zameraním na architektúru alebo územné plánovanie
alebo geografické informačné systémy alebo geografiu a kartografiu
• odborná prax v oblasti geografických informačných systémov
(dokladovať čestným vyhlásením)
• odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve samosprávy vítaná
• práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• bezúhonnosť.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom
záujme vo výške min. 920 € v prípade v závislosti od započítanej
praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok
Ponúkané benefity:
Polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad rámec
požadovaných činností, odmeny pri pracovných a životných jubileách,
pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, možnosť využívania
posilňovne, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie,
príspevok zamestnávateľa na DDS, príspevok na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie
• samostatnosť
• zodpovednosť.
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• čestným prehlásením o odbornej praxi v oblasti geografických
informačných systémov (uviesť dĺžku praxe a používanie konkrétneho
informačného systému) fotokópiou dokladu o vzdelaní je potrebné
odovzdať do 31. 3. 2020 do 13.00 hod. osobne do podateľne MsÚ
(Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu
Mesto Piešťany, Nám. SNP Č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie
dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie
poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových
služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované
a nebudú do pohovoru zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné označiť
heslom:
„referent pre GIS, open data a participáciu“.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pohovor bez uvedenia dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne:
RNDr. Denisa Bartošová, č. t. 033/7765313.