Mesto Piešťany, zastúpené primátorom
Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. v súlade
s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení  neskorších predpisov vypisuje pohovor
na obsadenie pozície na Odbore právnom a klientskeho centra:
REFERENT/KA PRE  MAJETKOPRÁVNE ZABEZPEČENIE
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie
nasledovných úloh:
1. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby a poradenstvo
týkajúce sa nehnuteľného majetku pre
potreby mesta a jednotlivých organizačných zložiek MsÚ.
2. Zabezpečuje a poskytuje majetkovoprávne služby
a právne poradenstvo
týkajúce sa nehnuteľného majetku
mesta zvereného do správy právnickým osobám založeným
alebo zriadeným Mestom Piešťany, ak tieto nedisponujú
vlastným zamestnancom s právnickým vzdelaním.
3. Vypracúva zmluvné typy týkajúce sa nakladania
s nehnuteľnosťami – najmä zmluvy o prevode majetku,
kúpne a zámenné zmluvy, zmluvy o výpožičke, zmluvy
o zriadení vecného bremena, záložné zmluvy, nájomné
zmluvy, a to vrátane ich dodatkov.
4. Vedie rokovania s inými subjektmi – fyzickými
alebo právnickými osobami, s orgánmi štátnej správy
alebo územnej samosprávy vo veciach majetkovoprávnych
v rozsahu poverenia konkrétnymi úkonmi, najmä týkajúce
sa obchodných verejných súťaží, priamych ponukových konaní
alebo nakladania s nehnuteľným majetkom z dôvodov hodných
osobitného zreteľa.
5. Zastupuje mesto v súdnych sporoch vo veciach
majetkovoprávnych týkajúcich sa nehnuteľností mesta.
6. Spolupracuje pri vypracovaní návrhov všeobecne záväzných
nariadení a interných predpisov, ktorých spracovanie vyplýva
z platných právnych predpisov.
7. Vedie a sleduje evidenciu platieb za predaný majetok.
8. Vymáha, hlavne cestou príslušných súdov a exekučných úradov,
pohľadávky mesta, ktoré vznikli v spojitosti s uzatvorenými
zmluvami o prevode majetku, kúpnymi a zámennými zmluvami, zmluvami
o zriadení vecného bremena, záložnými zmluvami, nájomnými zmluvami.
9. V zmysle uznesení MsZ vypracováva zmluvy, po ich podpise
štatutárom mesta predkladá návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.
10. Písomne pripravuje materiály na rokovanie príslušných komisií
mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany súvisiace najmä s prevodom vlastníckeho práva, nájmom
a podnájmom majetku, jeho využívaním, nakladaním, užívaním, s majetkovými
právami, pohľadávkami a záväzkami.
11. Zabezpečuje podklady ku katastrálnemu konaniu – geometrické plány,
znalecké posudky, prípadne iné náležitosti vyplývajúce zo špecifických
podmienok jednotlivých prevodov vlastníckeho práva k majetku.
12. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho (ňu) vyplývajú zo všetkých
platných právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov
nadriadeného.
13. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov
priameho nadriadeného, prednostu alebo primátora, ak sú vydané v súlade
s právnymi predpismi.
Podmienky účasti:
• VŠ 2. stupňa v odbore právo
• odborná prax v oblasti práva minimálne 2 roky
• odborná prax v samospráve a orientácia v legislatíve samosprávy vítaná
• práca s PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• bezúhonnosť.
Platové podmienky:
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške min.
1000€ ( t.j. tarifný plat + 15 % navýšenie) v závislosti od započítanej praxe,
k platu sa pripočíta osobný príplatok.
Ponúkané benefity:
Polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad rámec požadovaných
činností, odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa,
týždeň dovolenky naviac, možnosť využívania posilňovne, priznanie osobného
príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP, príspevok
na rekreáciu.
Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie
• samostatnosť
• zodpovednosť.
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
• žiadosťou
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
je potrebné odovzdať do 31. 3. 2020 do 13.00 hod. osobne do podateľne MsÚ
(Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany,
Nám.SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania lehoty
je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany,
resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových
služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú
do pohovoru zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom:
„referent pre majetkoprávne zabezpečenie – neotvárať“.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pohovor bez uvedenia dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: JUDr. Lívia Damboráková, č. t. 033/7765460,
RNDr. Denisa Bartošová, č. t. 033/7765313.